Цэцэрлэгүүд
149-р цэцэрлэг
төрийн
186-р цэцэрлэг
төрийн
205-р цэцэрлэг
төрийн
216-р цэцэрлэг
төрийн
217-р цэцэрлэг
төрийн
225-р цэцэрлэг
төрийн
234-р цэцэрлэг
төрийн
Хүүхдийн клиник сувилал - 40
төрийн